Billund Kommunes budget for 2020 har, som jeg tidligere har skrevet, vist sig ikke at holde vand. Det samme var tilfældet med kommunens budget for 2019, og både sidste år, og igen i år, har byrådet været nød til at sætte forskellige besparelser i værk, for at prøve på, at rette op på overskridelsen.
Budgettet for 2021 skulle gerne være rettet bedre til, i forhold til virkeligheden. Dette kommer til at medføre nogle forandringer i den måde vi håndterer kommunens økonomi. Et stort problem i styringen af økonomien har været, at de enkelte fagområder er blevet belønnet, for at have styr på økonomien. Hvis et fagområde har klaret sig uden at bruge alle budgetterede midler, har de hidtil kunnet tage pengene med til næste år. Tilsvarende har det enkelte fagområde selv skulle finde pengene i det kommende år, hvis man har brugt mere end forventet.
Det kan virke underligt, at dette er et problem, for på papiret giver det god mening, og det motiverer til at holde omkostningerne nede. Men det ER blevet et problem, af flere grunde. Dels har det været problematisk, at der ikke er balance imellem det overforbrug, der har været på nogle områder, set i forhold til det mindre forbrug, der har været på andre. Man kommer derfor ud i situationer, hvor der bliver brugt flere opsparede midler på nogen områder, end der tilsvarende spares på andre områder. Dels har der været områder, hvor budgettet simpelthen har skudt under de faktiske omkostninger, og det pågældende område med ”overforbrug” så umuligt har kunnet finde tilsvarende besparelser året efter.
Byrådet har derfor besluttet, at de enkelte områder ikke længere uden videre kan få overført alle ubrugte midler til næste års budget. Umiddelbart kan det virke demotiverende i forhold til at holde omkostningerne nede, men dette bør under alle omstændigheder være et mål, når man forvalter skatteborgernes penge, og det er simpelthen blevet en nødvendighed, for at vi kan styre kommunens økonomi.
En anden ændring bliver fremadrettet, at der ikke længere skelnes mellem såkaldte uddelegerede og ikke uddelegerede områder på serviceområdet. Hidtil har uddelegerede områder været betragtet som styrbare områder, med overførsel af mer- eller mindre forbrug til næste års budget. De ikke uddelegerede områder har derimod været betragtet som ikke styrbare, og et evt. Mer- eller mindre forbrug er uden videre, blevet henholdsvis trukket fra eller tilgået kommunens kasse. Fremadrettet betragtes alle områder som styrbare, og skal derfor, i videst muligt omfang, selv rette op på et evt. overforbrug.
Dette kræver selvfølgelig, at byrådet rammer skiven bedre end sidste år når budgettet lægges. Her forventer jeg en kamp om hvorvidt budgettet skal indeholde flest mulige besparelser på kommunens service til borgerne, af hensyn til nye tiltag, eller lidt færre nye tiltag, som så vil betyde, at man kan begrænse besparelserne mest muligt. Jeg selv, og Dansk Folkeparti, er klart mest til den sidstnævnte model!
Intet skriv i disse tider uden Corona. I sidste uge læste jeg en artikel om, at man på landets plejehjem har valgt, ikke at lave systematiske test af plejepersonalet. Det blev vurderet, at det var for besværligt og omkostningsfuldt. Dagen efter kom så historien om et plejehjem i Hjørring, hvor 15-20 plejere og ca. 30 beboere var smittet. Jeg vil nøjes med en kort kommentar, HÅBLØST, og så vil jeg se om vi ikke kan få testet Billund Kommunes plejepersonale systematisk. Det er simpelthen dumt, at lægge alle mulige restriktioner på besøg fra pårørende, og så ikke sørge for at plejepersonalet ikke bringer smitten ind!
Til sidst en kort kommentar til den aftale om affaldssortering, der er vedtaget på Kristiansborg uden Dansk Folkeparti. Drop nu alle tanker om at borgerne skal sortere affald i ti forskellige genrer. Folk kan ikke finde ud af det, hvorfor genbrugsværdien ødelægges af blandet affald. Lad dog sorteringen foregå maskinelt, når nu teknologien findes. Det er bedre for miljøet, og i sidste ende billigere!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen,
Sdr. Omme
Næstformand Dansk
Folkeparti i Billund
Kommune
Medlem af Økonomiudvalget og Unge & Kulturudvalget