Jeg vil denne gang benytte lejligheden til at skrive om et enkelt punkt på dagsordenen fra vores sidste byrådetsmøde og det er punkt 3 som handler om institutionernes overførsler fra år til år

Det lyder kedeligt og jeg kan garantere at det er det også, men det er sag som der i årene fremover skal gøres noget ved, da den samlede opsparing i kommunens institutioner er blevet så stor, at det, hvis vi ikke passer på vil blive et problem.

Den store opsparing bunder i, at opsparingen i 2020 har været indefrosset for at undgå, at der blev pres på serviceudgifterne, som der fra regeringens side er lagt et loft over. Den indefrosne opsparing udgør næste 39 mio. kr. og med de nye overførsler er vi nu oppe på godt 60 mio. kr.
De seneste års opbremsninger har medført, at der er oparbejdet relativt store opsparingsposter rundt omkring i organisationen. Det kan være problematisk, idet servicerammen begrænser muligheden for at afvikle opsparingen. Det kan også fører til, at der sættes et serviceniveau, som reelt set ligger over det niveau, som ønskes politisk. Omvendt kan der argumenteres for, at succesen ved, at det er lykkedes at foretage store opsparinger i forbruget netop skyldes, at der har været villighed i organisationen til at foretage opbremsninger. Det kan således tale for, at det er vigtigt at understøtte fleksibiliteten ved at bevare tilliden til, at opsparingen ikke bliver konfiskeret.

Så alt i alt er muligheden for at spare op i eget budget, efter min mening så langt at foretrække, men der skal, hvis det bliver fastholdt, så også være plads i kommunens budget til at vores institutioner inden for servicerammen kan bruge deres opsparing.
Det er en problemstilling som det nye byråd ret tidligt i næste perioden bliver nødt til at tage stilling til hvad der skal gøres ved, ellers mister vores institutioner tilliden til at de på et eller andet tidspunkt må bruge deres opsparing.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054