På Vores sidste udvalgs-møde i Teknik- og Miljøudvalget skulle vi behandle prioriteringen af cykelstier i Billund Kommune. Der er en bruttoliste med stiprojekter fordelt over hele kommunen, så vi kan få bundet vores kommune bedre sammen, også med cykelstier.
Det er en hård prioritering, da der er mange flere stiprojekter end der er penge afsat til stier. Så derfor bliver det hele tiden en afvejning af hvor vi skal gå i gang med næste projekt. Der er forsøgt med forskellige modeller for, hvordan vi skal prioritere vores penge, men det har desværre ikke været muligt at lave en sådan model.
Noget af det, som vi forsøger at inddrage i prioriteringen er trafiksikkerhed og skoleveje. Hvert år er der afsat 4,0 mill. kr. og i bruttolisten er der projekter for ca. 40,0 mill. kr.
Tidligere i år har vi besluttet at bruge 2,9 mill. kr. af 2019 budgettet, på at få lavet en cykelsti langs med Grenevej i Billund. Det gav god mening, da vi så kunne lave stien sammen med sideudvidelsen af vejen, og derved spare penge samt genere beboerne langs vejen mindst muligt. Derudover bliver der brugt nogle af midlerne på projektering og forberedelse af kommende års projekter.
Prioriteringen af midlerne for 2020 og 2021 havde vi valgt 3 projekter ud omkring Filskov og 2 projekter ud omkring Hejnsvig. Stiforløbet til Hejnsvig fra Grindsted gennemføres i 2020 og stiforløbet omkring Filskov gennemføres i 2021. Begge stiforløb var prioriteret af Billund Landdistriktsråd.
Stiforløbet til Hejnsvig opfylder et længe næret ønske om, at forbinde Grindsted og Hejnsvig via det gamle jernbanetracé. Noget af stien er allerede anlagt, men trænger til en kraftig renovering, mens resten skal ny anlægges. Dette projekt forbedrer trafiksikkerheden væsentligt for cyklister, samt det skaber sammenhæng af cykelstinettet i kommunen.
Stiforløbet omkring Filskov er også et længe næret ønske fra borgerne. Det er egentlig 3 små projekter, som laves på en gang, så det skaber sammenhæng af stinettet omkring Filskov. Samtidig vil stien langs Omme Landevej binde cykelstinettet mellem Sdr. Omme og Filskov sammen.
Omme Å stien, som i dag er en stenmelssti, er også en del af bruttolisten af stiprojekter, og jeg håber vi inden for en årrække kan få dette projekt prioriteret og lavet også. Derfor håber jeg også at der kan findes en løs-ning, så stien ikke lukkes på en kortere strækning. Stien bruges flittigt af motionister og skolebørn, og det vil skabe farlige situationer, hvis de skal til at færdes på vejen i stedet for stien.
Rigtig god sommer til alle.

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen,
Sdr. Omme
Byrådsmedlem
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti