Forslaget om det nye Billund Biogas anlagt ude ved Billund Biorefinery vest for Grindsted har været til behandling i Teknik og Miljøudvalget. På sidste møde var der en orientering om projektet. Ifølge forvaltningens vurdering er det ikke nødvendigt med en ny lokalplan for et biogasanlæg, men at det kan opføres inden for den gældende lokalplan. Dog kræves det at der udarbejdes en landzonetilladelse, samt en VVM-redegørelse for projektet.
Der vil blive rig mulighed for at borgerne bliver hørt i forbindelse med sagsbehandlingen, da der både vil være nabohøring og en 8 ugers offentlighedsfase.
Jeg forstår godt at borgerne er bekymrede for eventuelle lugtgener fra et biogasanlæg, hvis det anlægges. Der er sager der skræmmer, hvor man stadig slås med lugtgener også efter en indkøringsfase. Der findes dog også sager på det modsatte.
En anden ting, som også kan belaste beboerne i området er den øgede trafik af lastbiler til og fra et evt. kommende anlæg. Det skal der også tages højde for, så trafikken ikke skaber ekstragener.
Jeg ser nu frem til sagsbehandlingen, så vi kan få belyst alle facetter, og dermed kan træffe en afgørelse ud fra fakta. Dette indebærer også for mig, at der er garantier for, at man har styr på lugten fra anlægget, så Grindsted ikke generes af gyllelugt hele året.

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen,
Sdr. Omme
Byrådsmedlem
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti