Området på Filskovvej i Blåhøj, hvor Silstrup Montage ønsker at opføre flere ”kolde” haller til opbevaring af virksomhedens varer. Regnvandsledningen skal etableres langs matriklens vestlige skel (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den lokalplan for et område på Filskovvej i Blåhøj, hvor Silstrup Montage ønsker at opføre flere haller til opbevaring af varer.

Af Mikael Lund -

Byrådet godkendte allerede 11. oktober sidste år lokalplanforslaget, som derefter blev sendt i offentlig høring frem til den 8. december.
Det udløste kun en enkelt bemærkning, som kom fra ejeren selv.
Silstrup Montage ønskede ikke, at planområdet skulle optages i den nye spildevandsplan, som kræver spildevandskloakering af området, eftersom der er tale om ”kolde” haller uden toiletfaciliteter, bad eller køkken.
Desuden ligger lokalplanområdet – også efter den endelige vedtagelse af lokalplanen - i landzone, påpeger Silstrup Montage, som derfor ikke mener, det er nødvendigt at spildevandskloakere grunden.
I stedet har virksomheden foreslået, at den selv etablerer en regnvandsledning langs matriklens vestlige skel, en regnvandsledning der skal munde ud i et regnvandsbed ca. 300 meter syd for lokalplanområdet.
Den løsning har kommunens område for Teknik og Miljø godkendt, eftersom den sikrer mod nedsivning i det boringsnære beskyttelsesområde lige nord for lokalplanområdet (vandværkets indvindingsområde, red.).
Det betyder, at lokalplanområdet tages ud af den kommende spildevandsplan, men Silstrup Montage skal dels søge landzonetilladelse til såvel regnvandsledning som regnvandsbed, dels en tilladelse til udledning af regnvandet.
Efter udvalgets enstemmige godkendte af lokalplanen i den tilrettede udgave, mangler den nu kun at blive godkendt af det samlede byråd, før den kan betragtes som endeligt godkendt.